Kisfüzes a Péterkei hírekben

 

 

Rendhagyó jelleggel, Pétervására Város Önkormányzatának kiadványában, a PÉTERKEI Hírek 2022. márciusi számában lehetőséget kaptak a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések a bemutatkozásra, így Kisfüzes község is.

A falu környezeti adottsága

Kisfüzes község Heves megye észak-nyugati részén, a Mátra északi lábánál, Pétervására városától 5 km-re délkeletre található.

Az alig 140 lelkes kisközség Heves megye legkisebb települése, területe mindösszesen 4,81 km2. A zsákfalu a Só-hegy és a Cseng-árnyék alatti völgyben, a Határlaposi patak mellett, hegyes-dombos vidéken terül el. Határában folyik a Tarna-patak.

A település a falusi turizmus szempontjából jó környezeti adottságokkal rendelkezik. A falut körülvevő erdők növényzetében a tatárjuharos lösztölgyesek az uralkodók, kis és nagyvadakban (gím- és dámszarvas, vaddisznó) egyaránt gazdagok. A települést övező erdők nemcsak a kikapcsolódást, de a jó levegőt is biztosítják.

Kisfüzesen a címnyilvántartás szerint a lakások száma: 78, amelyből lakottnak minősül: 65. A település infrastruktúrája kielégítőnek mondható, problémát a szennyvízhálózat hiánya, kiépítésének megoldatlansága jelent.

Kisfüzes a 725 éves falu

2021. kiemelkedő év volt Kisfüzes életében és történelmében, hiszen 725 éves fennállását ünnepelhette a kistelepülés. Kisfüzes ugyanis 1296-ban tűnt fel első írott forrásainkban „Fyzes” névalakban,amikor is Iváni Lőrinc ispán fiai, Chamaz, János, Zepod és Thonpoldus megosztották területét Miklós zólyomi ispán fiával, Miklóssal.

Ennek köszönhetően az 1296. évhez kötjük településünk megalapítását. A falu 1903-ig Füzes néven ismert, majd ekkortól lett Kisfüzes.

A település a közigazgatási jogállása szerint csak 20 éven át, 1950-1970-ig volt önálló község. Ezt leszámítva 1871-től a mai napig Pétervásárához tartozott és tartozik.

A jeles évforduló alkalmából Kisfüzes Község Képviselőtestülete a település jubileumi ünnepi évének nyilvánította 2021-et. Az évfordulóhoz kapcsolódóan készült el a Kisfüzesről szóló könyv, amely gazdag fotógyűjteménnyel tárja az érdeklődők elé a település történetét.

2021. október 16-án került sor a jubileumi megemlékezésre, amelynek során az Önkormányzat a 725. évforduló tiszteletére egy emlékkövet állíttatott Kisfüzes új Családi szabadidős parkjában. A település évszázados jelképe a XVIII. századtól a községi pecséten szereplő fűzfa motívum. A pecsét belső körirata a település régi neve: Füzes és a lenyomat dátuma 1778. Ez szolgált alapul a jubileumi alkotáshoz, hiszen a pecsétet formázó gránit alatti táblára felkerült az első írásos említés évszáma – 1296. – és az avatás dátuma – 2021. – is. Ez az emlékkő gyöngyössolymosi mészkő, amelyet a Birner Kőfaragó Műhely készített el, Birner Krisztián alkotói fantáziájával.

A Kisfüzesre vezető út felújítása maga a beteljesült álom

2019. május 2-án került átadásra a Pétervásárát Kisfüzessel összekötő, teljes egészében felújított közút, amely a helybéliek negyvenéves álmát váltotta valóra. A pályázó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisfüzes Község Önkormányzatával konzorciumban 2016-ban nyerte el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül a Pétervására-Kisfüzes közötti 24121 számú, 5,134 km hosszúságú közút korszerűsítését.

A beruházás 2018. augusztus 1-jén indult, amely több mint fél évig tartott. A kivitelezés során nemcsak a bekötőút és annak három hídja, de a falu főutcája is megújult.

Egy évvel később 2020. nyarán a biztonságos közlekedés javítása érdekében elnyert különféle pályázati támogatások segítségével megvalósult Kisfüzes belterületén a Petőfi Sándor (130 m), az Ady Endre (447 m) és a József Attila (340 m) utcák burkolatfelújítása.

E korszerűsítési program folytatásaként 2022-ben a Kossuth Lajos és a Rózsa utca (453 m) is új aszfaltréteget fog kapni. A kivitelezési munkák várhatóan 2022. márciusában elkészülnek.

Ezeket az útfelújításokat az Önkormányzat a Magyar Falu programból, a Belügyminisztérium Vis maior keretéből és a Belügyminisztérium Fejlesztési forrásaiból tudta finanszírozni, több mint 45 millió forint pályázati támogatás felhasználásával.

Fentiek alapján a felújított aszfaltozott útburkolatok hossza meghaladja a kisfüzesi belterületi úthálózat 95 %-át.

E projektek vélhetően már visszavonhatatlanul a kistelepülés élhetőbbé tételének mozgatórugói. 

A Községháza energetikai felújítása

2019-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázat segítségével megvalósult a Szabadság tér 2. szám alatti, a Polgármesteri hivatalt, Könyvtárat és Orvosi rendelőt is magában foglaló Községháza épületének részleges külső felújítása és energetikai korszerűsítése. A Községháza ad otthont a Falugondnoki szolgálat intézményének is.

A 10 millió forintos pályázati támogatásból akadálymentes főbejárat létesült, az épület külső falai hőszigetelést és új vakolatréteget kaptak, a nyílászárók műanyag keretszerkezetű egységekre lettek kicserélve, a fűtési rendszer teljes egészében megújult. Az épületbelső festését, burkolását az önkormányzat saját forrásból végezte.

Ez a projekt furcsa módon nem érinthette az elavult palatetőszerkezet lecserélését, ezáltal szabad teret hagyott a rendszeres beázásoknak.

Mindezek kiküszöbölésére, 2022. év elején erre irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu program keretében.

Kisfüzes életminőségének javítása

Az Önkormányzat még 2020. évben nyert az élhető települések fejlesztésére kiírt LEADER pályázaton, a meghirdetett célja szerint Kisfüzes életminőségének javítása érdekében.

A 10 millió forint bekerülési összegű komplex projekt keretein belül a Dózsa György út 7. szám alatti ingatlanon létrejött egy Családi szabadidős park, amely kikapcsolódási lehetőséget biztosít a település lakóinak, az idelátogató turistáknak, valamint biztosítja az önkormányzati rendezvények, programok helyszínét is. Ebben a parkban helyezkedik el a Trianoni emlékmű is.

A fejlesztés során a parkkal szemben egy új, esztétikus autóbuszváró épült, sokak előzetes várakozásának megfelelve.

Ugyancsak a pályázat részeként készült el és jelent meg 2021-ben a Kisfüzes történetét bemutató könyv, amely érdeklődés esetén a helyi könyvtárban elérhető.

Reményeink szerint a projekt által megvalósított tevékenységek növelik a lakosok életminőségét és hozzájárulnak a település lakosságmegtartó képességéhez és erejéhez.

A támogatás célzott eredményeként egy rendezett, élhető kistelepülés alakulhat ki. A fejlesztések által a településkép egységes marad, nem bontja meg a hagyományos jelleget, megőrzik a motívumokat, a település jellegzetességeit, továbbá lehetőséget nyújt a kulturális kikapcsolódásra, amely jelentős közösségépítő hatással bír.

Kisfüzes infrastruktúrális fejlettsége elfogadható színvonalú, napjainkban azonban előtérbe került a megújuló energiák hasznosítása.

A közvilágítási hálózat energiatakarékos átalakítására, ezáltal az 55 közvilágítási lámpatest LED-es fényforrásra történő cseréjére 2020. évben került sor. A közvilágítási program kiemelt célja az energiahatékonyság és a megújuló energiahordozók arányának nagymértékű növelése az energiaellátáson belül, illetve a káros-anyag kibocsátás jelentős csökkentése.

Ugyanebben az időszakban kezdődött meg a digitális környezet kialakítása Kisfüzesen. Az új telekommunikációs hálózat kiépítésének első lépéseként a település egyik magaslati pontján állított a Telekom egy 30 méteres mobiltornyot, amely teljes körű lefedettséget biztosított a telefonhasználóknak. Ezt követően az optikai kábelhálózat lefektetésével megvalósulhatott a nagysebességű szélessávú internet elérhetősége.

2019. év végén a Magyar Falu program pályázati támogatásából a belterületi közterületek karbantartására szerzett be különféle eszközöket az Önkormányzat. Az eszközpark kialakítása érdekében egy LGW 404 G2 (40 LE) traktor és az ahhoz illeszkedő homlokrakodó, pótkocsi, hótolólap, szárzúzó és fűnyíró, valamint sószóró került megvásárlásra.

A traktor és a hozzá kapcsolható eszközök beszerzése folytán a helyi utak, parkok, közterületek és csapadákvíz-elvezető árkok karbantartását, a padkarendezést, újabb zöldfelületek kialakítását, a meglévők gondozását, további növények, virágok telepítését lehet kezelni.

A kulturális és közművelődési szolgáltatások helybeli biztosítását az Önkormányzat a Közösségi színtérként működő művelődési ház fenntartásával, illetve az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján fiókkönyvtár, illetve könyvtárbusz üzemeltetésének elősegítésével valósítja meg. A kultúrház belső korszerűsítésére, új tele-kommunikációs eszközök beállítására három évvel ezelőtt került sor. Az intézményben folyó tevékenység családias jellegű, otthont adva kisközösségeknek, települési rendezvényeknek.

A személyi feltételek megfelelő szakember hiányában megoldatlanok, ezért közösségszervező éves szintű pályázati támogatású alkalmazásával oldja meg az Önkormányzat e feladatot.

A lakossági kapcsolattartás egyik intézményesített formája a Falugondnoki szolgáltatás biztosítása, másrészt az időszakosan megjelentetett Kisfüzesi Hírlevél, valamint a település honlapja (www.kisfuzes.hu). Ezeken a kommunikációs fórumokon általában a lakosságot érintő, és érdeklő témákat ad közre az Önkormányzat. A helyi lakosság tájékoztatására önálló információs hirdető tábla került kihelyezésre. Kisfüzes Képviselőtestülete támogatja a településen egyedüliként működő civil szervezetet, a FŰZFA Közalapítványt, illetve egyéb kisközösségek (pl. nyugdíjasok, fiatalok) segítését.

Az önként vállalt önkormányzati feladatok keretében készült el a település címere, illetve a falutörténeti könyv megjelenítése.

A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel. Ez érinti a régi temető egyfajta kegyeleti parkká alakítását és a jelenleg használt köztemető folyamatos állagmegóvását. Ennek jegyében 2020. végén az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében kiírt „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020” elnevezésű felhívásra.

A 7 millió forint összegű támogatói döntés értelmében került sor tavaly a Kisfüzesi ravatalozó külső és belső felújítására, tetőborításának cseréjére, valamint egy kegyeleti hűtő beszerzésére.

Lovas Látogatóközpont az Ady Endre utcában

A település fejlesztési lehetőségei között jelentős szerepe lehet a falusi turizmusnak. Ennek kiaknázása érdekében a meglévő turisztikai kínálatot hatékonyabban kell megjeleníteni, növelni kell a község vonzerejét és le kell kötni az idelátogató idegenforgalmat.

A Kisfüzesi Önkormányzat ennek jegyében felkarolta a helyi lovashagyományok ápolását. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az Önkormányzat többségi tulajdonában levő Equitum Castra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 450 millió forint pályázati támogatást nyert el a falusi turizmus megteremtését célzó beruházásra.

A pályázati támogatásból az Ady Endre utcában Lovas Látogatóközpont épül, ahol állandó és időszakos kiállításokat rendeznek a lótartás hagyományairól, a lovakkal kapcsolatos munkákról és a lovaséletről.

A beruházás ütemesen halad, befejezésére várhatóan 2022-ben kerül sor.

A Lovas Látogatóközpont felépítése a lovas turizmus kialakítását segítheti elő a településen.